VATTEN - I MÄNNISKANS TJÄNST / WATER - IN HUMAN SERVICE

Jag har i det här projektet arbetat tillsammans med Våge Bodin och fotograferat vid tre uppdämda sjöar i Härjedalsfjällen. De bilder som visas här är mina.


Under många år har vi tillbringat mycket tid och fotograferat vid Lossen, men vi har även besökt Grundsjön och Östersjön många gånger. Vi har alltid varit där i slutet av maj.

Vi fascineras av hur miljön kring de här sjöarna präglas av vattnet som dämts för att generera vattenkraft. Vattennivån varierar och strandlinjen är aldrig densamma. Vid Lossen kan man tydligt se att det varit en mycket mindre sjö tidigare, stubbarna av de träd som fälldes när sjön dämdes är många och skapar en miljö som för oss är både magisk och sorglig.In this project I have worked with Våge Bodin and photographed at three lakes in the mountains in Härjedalen. The pictures shown here are mine.

For many years we have spent a lot of time and photographed at Lossen, but we have also visited Grundsjön and Östersjön many times. We have always been there in late May.

We are fascinated by how the environment around these lakes is characterized by the water dammed to generate hydropower. The water level varies and the shoreline is never the same. At Lossen you can clearly see that there was a much smaller lake earlier, the stumps of the trees that fell when the lake was dammed is many and creates an environment that is both magical and sad to us.