98 ELSKÅP / 98 ELECTRICAL BOXES

Jag har valt att synliggöra elskåp, dessa vardagsföremål, genom att fotografera dem. Projektet består av 94 svartvita fotografier. Varje fotografi visar ett elskåp, i några fall två, då de är placerade bredvid varandra. Jag har sökt upp samtliga elskåp som fanns inom en radie av 500 meter, och fotograferat dem. Utgångspunkten var den bostad jag hade under min studietid i Göteborg. Till arbetet hör även en karta, där samtliga elskåp är markerade.

Elskåpen är inte unika för det utvalda området, utan de kan ses som representanter för den typ av förortsområden som jag valt att arbeta inom.

Titeln hänvisar till det antal elskåp jag fotograferat.


I have chosen to highlight electrical cabinets, these everyday objects, by photographing them. The project consists of 94 black and white photographs. Each photograph showing one cabinet, in some cases two, when positioned next to each other. I have looked up all the cabinets that were within a radius of 500 meters, and photographed them. The starting point was the home I had during my studies in Gothenburg. The work also includes a map where all the electrical cabinet are marked out.

The cabinets are not unique to the selected area, but they can be seen as representatives of the kind of suburban areas that I have chosen to work within.

The title refers to the number of electrical cabinets I photographed.