ARTIST STATEMENT

Jag använder en metod och en presentationsform i mina verk som har sin grund i de kulturgeografistudier jag gjorde under 1998. Det innebär att jag sammanför min nyfikenhet inför vardagliga miljöer och föremål, min samlarinstinkt och hur vi människor påverkar vår miljö. Jag har de senaste åren valt att arbeta inom begränsade områden och motivkretsar, där jag inventerat och fotografera föremål och företeelser och samlat in föremål. Fotografiet, dess avbildande egenskaper och dess förmåga att upphöja föremål till en ny status är genomgående en av drivkrafterna i mina projekt.
I use a method and presentation of their works that are rooted in the cultural geography studies I did in 1998. That means that I bring together my curiosity everyday environments and objects, my collector's instinct and how we humans affect our environment. I have in recent years chosen to work in limited areas and motifs, where I made an inventory and photograph objects and phenomena, and collected items. The photograph, its imaging properties and its ability to elevate objects to a new status is consistently one of the driving forces in my projects.Leena Jokela