JAG HADE EN DRÖM / I HAD A DREAM

Här gestaltar jag tanken på att man kan vilja, våga och genomföra saker man drömmer om.

Projektet har sin grund i att jag som tonåring spelade fotboll och drömde om att bli fotbollsproffs.  Drömmen fick ett abrupt slut när jag som 19-åring skadade ett knä, genomgick en större operation som satte stopp för fotbollspelandet. Det var i april 1982, jag bodde utanför Umeå och gick sista året på gymnasiet.

Under 2021 och 2022 har jag att rest runt i Sverige och leta upp och fotbollsplaner. Jag har besökt 100 fotbollsplaner från Skåne till Lappland.

Det är inte de stora arenor jag besökt, utan mindre planer där drömmar kan ha startat. En del är i bruk och används regelbundet, andra ligger undanskymda och kanske används då och då. Fotograferingen påbörjades i en tid av pandemirestrektioner och antalet besökare som vara vid en fotbollsplan, vid match och träning var begränsade. Därför har jag valt att besöka dem när de är tomma. 

"Jag hade en dröm" premiärvisas på Galleri Alva, Norrlands Universitetssjukhus, 23/9 - 18/10 2022. Det sjukhus jag är född på och där jag opererat mitt knä.Here I embody the idea that you can want, dare and implement things you dream about.

The project is based on the fact that I played football as a teenager and dreamed of becoming a professional soccer player. The dream came to an abrupt end when, as a 19-year-old, I injured a knee, underwent a major operation that put an end to playing football. It was in April 1982, I lived outside Umeå and was in my last year of high school.

During 2021 and 2022, I have to travel around Sweden and look for and football pitches. I have visited 100 football pitches from Skåne in the south to Lapland in the north.

It's not the big arenas I've visited, but smaller pitches where dreams may have started. Some are in use and are used regularly, others are out of sight and may be used from time to time. The photography began in a time of pandemic restrictions and the number of visitors who were at a football field, during matches and training were limited. Therefore, I have chosen to visit them when they are empty. 

”I had a dream” premieres at Galleri Alva, Norrland University Hospital, 23/9 - 18/10 2022. The hospital where I was born and where I was operated on my knee.