TUROCHRETUR

Jag har så länge jag kan minnas varit fascinerad av öar och har alltid studerat kartor och fantiserat om att få resa till olika platser.

TUROCHRETUR består av tre fristående delar, Norden, Capri och Svalbard. De fyra öar som ingår i TUROCHRETUR/Norden är Røst (Norge), Holmön (Sverige), Kökar (Åland) och Anholt (Danmark).

Jag har rest till öarna och undersökt vilka vardagliga föremål det finns i närheten av den tillfälliga bostaden på ön. Exempel på detta är elskåp, fotbollsmål och lyktstolpar. Det har blivit en jämförande studie mellan olika platser där föremålen liknar varandra, men bakgrunden, landskapet, skiftar. Jag har valt att kalla projektet TUROCHRETUR, eftersom min vistelse på platsen är kort, liknande den en turist gör. Men det jag valt att vända min kamera mot är det den tillfälliga besökaren vanligtvis inte alls ser. Samtliga projekt består av en serie fotografier plus en karta där jag markerat ut var föremålen är placerade.

TUROCHRETUR/Norden består av 75 fotografier och fyra kartor.

TUROCHRETUR/Capri består av 40 fotografier och en karta.

TUROCHRETUR/Svalbard består av 17 fotografier och en karta.


I have as long as I can remember I have been fascinated by islands and has always studied the maps and fantasized about getting to different places.

TUROCHRETUR  consists of three independent parts, the Nordic countries, Capri and Svalbard. The four islands that are included in TUROCHRETUR Røst  (Norway), Holmön (Sweden), Kökar (Åland) and Anholt (Denmark).

I have traveled to the islands and explored the everyday objects that are close to the temporary home on the island. Examples are electrical cabinets, football and lampposts. It has become a comparative study between the different locations where the objects are similar, but the background, the landscape varies. I have chosen to call the project TUROCHRETUR, since my stay is short, similar to a tourist does. But I decided to turn my camera towards what the casual visitor is usually not looking at. The projects consist of a series of photographs and a map where I marked out where objects are placed.

TUROCHRETUR/Norden consists of 75 photographs and four maps.

TUROCHRETUR /Capri consists of 40 photographs and a map.

TUROCHRETUR /Svalbard consists of 17 photographs and a map.